Has anyone seen Chris Bosh’s chin?

Has anyone seen Chris Bosh's chin?