No straps on the Nikes? Seems dubious.

No straps on the Nikes? Seems dubious.