Elaborate Kobe Bryant joke.

Elaborate Kobe Bryant joke.